กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Marine and Coastal Resources