กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Marine and Coastal Resources

ข้อมูลทั้งหมด

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์อุตสาหกรรม

วัสดุถาวร

อาวุธ

ครุภัณฑ์อื่นๆ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานจำแนกตามหน่วยงาน ทั้งหมด


ระบบกำลังประมวลผล..
รายงานตามประเภทครุภัณฑ์ ทั้งหมด


ระบบกำลังประมวลผล..